Nghĩa Của Từ Mentality Là Gì ? (Từ Điển Anh Mentality Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

     
trạng huống tinch thần (mentality), tính tình (mentality), tâm trạng (mentality, temper), tâm tánh (mentality)
thái độ đặc trưng của tâm trí hoặc cách suy nghĩ của một người hoặc một nhóm.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Mentality Là Gì ? (Từ Điển Anh Mentality Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Ví dụ: You have got khổng lồ be someone with a different kind of mentality to lớn make that work for you.

Bạn phải trở thành một người có tâm lý khác để làm việc đó cho bạn.


từ đồng nghĩa: way of thinking (cách suy nghĩ); mind set ( tư duy ); cast of mind (diễn viên của tâm trí); frame of mind (khung tâm); turn of mind (cù đầu); mind ( lí trí ); psychology (tâm lý học); mental attitude ( Thái độ tinch thần ); outlook ( quan điểm ); disposition ( bố trí ); makeup ( trang điểm );

Ví dụ: Diderot came to lớn resent the burden which had taken up too much of his life, the more so as mentality had not evolved for the better as much as he had hoped.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Tại Phan Thiết, Việc Làm Phan Thiết


Diderot trở nên phẫn nộ với gánh nặng đã chiếm quá nhiều cuộc sống của anh ta, vì vậy tâm lý không phát triển tốt hơn nhiều như anh ta hy vọng.


từ đồng nghĩa: intellect (trí tuệ); intellectual capabilities (khả năng trí tuệ); intelligence ( Sự thông minh ); IQ ( CHỈ SỐ THÔNG MINH ); (powers of) reasoning ((quyền hạn) lý luận); rationality (tính hợp lý); brains (bộ não); smarts (thông minh);

Ví dụ: Human beings are very much alike, and every culture is rooted in a universal human mentality .

Con người rất giống nhau, và mọi nền văn hóa đều bắt nguồn từ một tâm lý phổ quát của bé người.


Ví dụ: You have got khổng lồ be someone with a different kind of mentality lớn make that work for you.

Bạn phải trở thành một người có tâm lý khác để làm việc đó cho bạn.


Ví dụ: You are just looking at these old cases where judges in the grip of colonial mentality applied English law.

Bạn chỉ đang nhìn vào những trường hợp cũ mà các thẩm phán nắm bắt tâm lý thực dân áp dụng luật tiếng Anh.


Ví dụ: For a new life khổng lồ begin mentality must join with this special matter and thus the round of birth và death continues.

Để có một cuộc sống mới để bắt đầu tâm lý phải tham mê gia với vấn đề đặc biệt này và do đó vòng sinch tử vẫn tiếp tục.


Ví dụ: the yuppie mentality of the eighties

tâm lý yuppie của những năm tám mươi


Ví dụ: It's the same old imperiadanh sách mentality , the same denial of other people's rights.

Đó là cùng một tâm lý đế quốc cũ, cùng phủ nhận quyền của người khác.


Ví dụ: You get them together & that herd mentality takes over & bad things seem khổng lồ come of it.

Bạn kết hợp chúng lại với nhau và tâm lý bầy đàn chiếm lấy và những điều tồi tệ dường như đến từ nó.


Ví dụ: This criterion is attractive even insofar as human mentality is concerned.

Tiêu chí này hấp dẫn ngay lập tức cả Lúc còn liên quan lại đến tâm lý con người.


Ví dụ: I came to Englvà and ended up in a council flat, so I grew up with a working class mentality .

Tôi đến Anh và kết thúc tại một hội đồng, vì vậy tôi lớn lên với tâm lý của tầng lớp lao động.


Ví dụ: Some would claim that this ivory-tower mentality was reflected in his music.

Một số người sẽ cho rằng tâm lý tháp ngà này được phản ánh trong âm nhạc của ông.


Ví dụ: I suppose we've just got that winning mentality , and that can become a habit.

Tôi mang đến rằng chúng ta vừa có tâm lý chiến thắng, và điều đó có thể trở thành thói thân quen.


Ví dụ: Lee Gilmour reckons the Bulls' play-anywhere mentality is one of their main strengths.

Lee Gilmour cho rằng tâm lý chơi ở bất cứ đâu của Bulls là một trong những thế mạnh chính của họ.


Ví dụ: However, I lượt thích khổng lồ believe sầu that we vày manage to suppress the outsider's mentality .

Tuy nhiên, tôi muốn tin rằng chúng ta có thể trấn áp tâm lý của người ngoài cuộc.


Ví dụ: Tocqueville notes that with effort he - and we - can enter this peasant's mentality .

Tocqueville lưu ý rằng với nỗ lực anh ấy - và chúng tôi - có thể đi vào tâm lý của người nông dân này.


Ví dụ: The wife will have spent years feeling excluded from that club mentality .

Người vợ sẽ trải qua nhiều năm cảm thấy bị loại trừ khỏi tâm lý câu lạc bộ đó.


Ví dụ: The result of this mentality was that all concern with Nature was dominated by theory.

Kết quả của tâm lý này là tất cả mối quan lại tâm với Thiên nhiên bị chi phối bởi lý thuyết.


Ví dụ: Logic & illusion become confused & you find it hard lớn express your highly developed and sensitive mentality .

Logic và ảo giác trở nên bối rối và bạn cảm thấy khó thể hiện tâm lý phát triển cao và nhạy cảm của mình.


Ví dụ: I had inherited not only my father's blood but his bourgeois mentality as well

Tôi đã thừa hưởng không chỉ dòng máu của phụ thân tôi mà cả tâm lý tư sản của ông nữa


Ví dụ: Orchestras must break the concert hall mentality & become their own truyền thông players.

Dàn nhạc phải phá vỡ tâm lý phòng hòa nhạc và trở thành người chơi phương tiện truyền thông của riêng họ.


Ví dụ: He has the scorers' mentality và is at the right time lớn establish himself as a top class player.

Anh ấy có tâm lý của những người ghi bàn và là thời điểm thích hợp để thiết lập mình là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu.


Ví dụ: machines can possess mentality

máy móc có thể sở hữu tâm lý


Ví dụ: Diderot came khổng lồ resent the burden which had taken up too much of his life, the more so as mentality had not evolved for the better as much as he had hoped.

Diderot trở nên phẫn nộ với gánh nặng đã chiếm quá nhiều cuộc sống của anh ta, vì vậy tâm lý không phát triển tốt hơn nhiều như anh ta hy vọng.


Ví dụ: Football must avoid the kind of closed siêu thị mentality that permeates other sports.

Bóng đá phải tránh các loại tâm lý đóng cửa thấm vào các môn thể thao khác.


Ví dụ: Several of us bởi vì many a ritual out of sheer herd mentality rather than with real interest or understanding.

Một số người vào chúng ta thực hiện nhiều nghi thức từ tâm lý bầy đàn hơn là với sự quan tiền tâm hoặc hiểu biết thực sự.


Ví dụ: The news covers race motivated attacks & discrimination, và rightly so, but while that can, in theory, be punishable, small-town mentalities và home-grown attitudes cannot.

Các tin tức bao gồm các cuộc tấn công và phân biệt đối xử chủng tộc, và đúng như vậy, nhưng vào lý thuyết, có thể bị trừng phạt, tâm lý thị trấn nhỏ và thái độ trồng tại nhà không thể.


Ví dụ: Those who wage such struggles may choose to sport middle-class suits & exploit the spread of advanced giải pháp công nghệ, but their mentalities are a mixture of the anti-modern, the millenarian and the tribal in outlook.

Những người thực hiện các cuộc đấu tnhóc như vậy có thể chọn thể thao phù hợp với tầng lớp trung lưu và knhị thác sự lan rộng của công nghệ tiên tiến, nhưng tinc thần của họ là sự trộn trộn giữa chống hiện đại, thiên niên kỷ và bộ lạc.


Ví dụ: In a subsequent class, a student asked if a shy person might maintain both guard and prisoner mentalities in a self-imposed psychological prison.

Trong một lớp học tiếp theo, một sinch viên hỏi liệu một người nhút nhát có thể duy trì cả tâm lý bảo vệ và tù nhân trong một nhà tù tâm lý tự áp đặt.


Ví dụ: If you use taxis as often as I vì, you'll know how drivers' attitudes and mentalities are a hazard to lớn us & hardly ever lớn themselves.

Nếu bạn sử dụng taxi thường xuyên như tôi, bạn sẽ biết thái độ và tâm lý của người lái xe pháo là mối nguy hiểm mang đến chúng ta và hầu như không bao giờ đối với chính họ.


way of thinking (cách suy nghĩ); intellect (trí tuệ); mental capathành phố ( năng lực tâm thần ); outlook ( quan liêu điểm );
mensurability, mensurable, mensural, mental, mental trang chính, mental hospital, mentally, mentation, menthol, menticide, mention, mentor, thực đơn, mephistophelean, mephistopheles,
*

Nhập khẩu tự ITALY Với triết xuất thực đồ hữu cơ Loại bỏ nkhô hanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu trường đoản cú ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Tin Tức, Hình Ảnh Sữa Cô Gái Hà Lan, Sữa Cô Gái Hà Lan

Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nkhô nóng, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com